Условия за ползване

Условия за ползване на Интернет страницата

Вашето посещение на страницата на ГлаксоСмитКлайн ЕООД означава, че изразявате съгласие да бъдете обвързани от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на Интернет страницата на „Глаксосмитклайн” ЕООД.

Здравна информация

Този интернет сайт може да предоставя информация относно медицински състояния и
тяхното лечение. ГлаксоСмитКлайн не декларира, че материалите в сайта са подходящи или на разположение за ползване извън обхвата на публиката, за която са предназначени. Онези, които изберат да влязат в този сайт от други места, правят това по собствена инициатива и са отговорни за спазването на местните закони, ако и доколкото те са приложими. В допълнение, нищо в този интернет сайт не бива да се тълкува като предоставящо някакъв вид медицински съвет или препоръка от всякакво естество и на него не трябва да се разчита като основа за някакво решение или действие.
Специфични медицински съвети трябва винаги да се търсят от квалифициран
медицински специалист.
ГлаксоСмитКлайн полага разумни усилия да актуализира този интернет сайт, но с времето част от информацията може да стане неактуална. Освен ако бъде изрично посочено, ГлаксоСмитКлайн не гарантира и не носи отговорност по отношение на прецизността, пълнотата или употребата на информацията, съдържаща се в този интернет сайт.

Връзки към други интернет сайтове

Този интернет сайт може да съдържа линкове към други сайтове в Интернет, включително
към сайтовете на дружества от групата ГлаксоСмитКлайн в други държави. Моля, задължително прочетете разделите, касаещи политиката за защита на лични данни във всеки друг сайт на ГлаксоСмитКлайн или на трето лице, с който се свържете. ГлаксоСмитКлайн не носи отговорност, не препоръчва и не приема никаква отговорност за каквато и да е информация или мнение, съдържащи се в който и да е интернет сайт на трето лице.


Интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост в материалите на този сайт са собственост
на дружества от групата на ГлаксоСмитКлайн, или те са получили разрешение да ползват тези материали, освен когато изрично е упоменато нещо друго. Възпроизвеждането на част от или на цялото съдържание под някаква форма е забранено, освен ако е в съответствие със следните хипотези:
Вие може да четете, преглеждате, разпечатвате, сваляте и копирате материал от настоящата интернет страница за ваше лично и нетърговско ползване, но само ако посочвате интернет страницата като източник на материала и включвате декларацията “© групата от дружества на GSK, всички права запазени”. Ако не бъде изрично посочено нещо друго, никаква друга употреба на материалите не е позволена. Нищо съдържащо се в този интернет сайт не трябва да се тълкува като предоставяне
на разрешение или права върху каквато и да е интелектуална собственост (включително патенти, търговски марки и авторско право) на дружества от групата на ГлаксоСмитКлайн или някое трето лице.

 

Използване на информация

Съобщения от потребители или други материали, изпратени чрез интернет, качени на
интернет страница на ГлаксоСмитКлайн или по друг начин предоставени (различни от онези, съдържащи лична и/или свързана със здравето информация, която попада в сферата на Политиката на ГлаксоСмитКлайн за защита на личните данни) се смятат за неповерителни и свободни за ползване, като ГлаксоСмитКлайн няма задължение от какъвто и да било характер по отношение на тази информация.
ГлаксоСмитКлайн има свободата да ползва тази информация за всякакви цели, каквито сметне за подходящи, включително възпроизвеждане и публикуване, и може да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или методики, съдържащи се в тази информация за всяка възможна цел, включително търговски цели, без да дължи възнаграждение на потребителите затова.

Защита на личните данни

ГлаксоСмитКлайн уважава правата на лична неприкосновеност на посещаващите нейния интернет сайт. Моля, направете справка с Политиката на ГлаксоСмитКлайн за защита на личните данни за разяснения относно вашите права и отговорности по отношение на информацията, която е споделена на този интернет сайт.