Независимо медицинско обучение

GSK ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОДПОМАГА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПОСРЕДСТВОМ НЕЗАВИСИМО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ

 

GSK България подкрепя образователни проекти за независимо медицинско обучение (НМО) организирано от трети страни в терапевтични области, които имат нужда от такова и при съществуващ взаимен научен интерес. GSK  осигурява независима подкрепа – без участие или контрол на GSK върху никой аспект на  проектите. Нашата цел е да осигурим още една възможност за развитието на медиците и съответно да направим още една стъпка за подобряване здравето на пациентите. 

Как се реализира?

Приемаме предложения за финансиране на проекти на независими организации, които демонстрират измерим ефект върху повишаването на познанието и квалификацията на участниците.
GSK България ще разглежда приоритетно програми, които имат най-голям потенциал да подобрят здравето и да помогнат на хората да работят повече, да се чувстват по-добре и да живеят по-дълго.

 1. Критерии за организации провеждащи  медицинско обучение
 2. Процес на разглеждане на подадените проекти
 3. Как да кандидатствате?

Критерии за организации провеждащи медицинско обучение

 • Академични институции, обучаващи медицински специалисти
 • Професионални научни медицински организации (медицински дружества и асоциации)
 • Здравни заведения (болници, диспансери, МЦ и т.н.), с предмет на дейност и досегашен опит в обучението на медицински специалисти
 • Неправителствени организации, с предмет на дейност и досегашен опит в обучението на медицински специалисти
 • Компании и организации, чиято основна дейност е следдипломно обучение на медицински специалисти

Организациите или онази част от тях, която се занимава с независимо медицинско обучение (НМО), следва да са независими от всяко влияние на фармацевтичната индустрия и да не предоставят зависими услуги на фармацевтичните и други компании. 

 

Процес на разглеждане на подадените проекти

Подадените проекти следва да съдържат следните задължителни атрибути:

Идентифицирани образователни нужди: 

Да са насочени към подобряване на медицинската грижа, като анализът се основава на доказателства в съответната терапевтична област. Това включва оценка на настоящата практика и най-добрата такава, съгласно принципите на медицината, основана на доказателствата. Целите на проекта следва да са насочени към запълване на установени празноти в познанието или неговото клинично и практическо приложение.
В оценката могат да бъдат цитирани експертни мнения, анализи, обзор на литературни данни, анализи, въз основа медицинска документация или национални консенсусни становища и др.

Структура на образователната инициатива

Проектът следва ясно да формулира целта на планираното обучение или образователна инициатива, придружена с очакваната промяна в клиничната практика или в грижата за пациента. Какъвто и образователен формат да се избере, той трябва да бъде рационално защитен в представения за финансиране проект.

Задължителна част от предложената образователна инициатива или програма е измерима оценка на повишената квалификация, вследствие обучението, например тестова пред и следобучителна оценка, сертификация, акредитация по предварителни критерии и т.н.
Примерна оценка по скала за образователна инициатива може да намерите в Moore D. E., Journal of Continuing Education in the Healthcare Professions, 2009, vol. 29, issue 1, page 3.

Съответствие с политиката на ГСК

 • Проекти, неповлияни от и невключващи търговски ползи за фармацевтичната, биотехнологичната или друга здравна индустрия (например медицински изделия)
 • Непромоционално и балансирано съдържание
 • В терапевтична област от взаимен интерес (вижте по-горе)
 • Разпределен по категории бюджет
 • Национална или международна акредитация/сертификация е предимство
 • Организатори / доставчици на НМО, работещи съгласно принципите за прозрачност на EFPIA.
 • GSK оповестява публично всички направени дарения, вкл. тези за НМО
 • Осигурявайки независимостта на авторството и изпълнението на проекта, GSK си запазва правото да публикува резюмета на инициативите и техните постижения на сайта си.
 • Проектите следва да включват детайли за преценка и решение на евентуален конфликт на интереси, вкл. в търговски смисъл.
 • Невъзможността да се декларира ясно липса на конфликт на интерес, съобразяване с анти – корупционните принципи за прозрачност на ABAC или EFPIA ще доведе до автоматично отпадане на проекта, независимо от неговото съдържание.

Как да кандидатствате?

Формата за кандидатстване на английски език можете да свалите от ТУК

Обратна информация относно разглеждането на проекта се получава от подателя до 8 седмици след датата на подаване на проекта. Попълнените форми за кандидатстване се изпращат на bg.office@gsk.com или на адрес София 1784, бул Цариградско шосе, 115Г, ет. 9, GSK

Когато изпращате предложенията, не забравяйте да проверите следното:

 • Организацията oтговаря на критериите за провеждане на НМО
 • Ако същата има и търговски функции, моля да предоставите информация как те са разделени от образователните
 • Проектът е в област на научен интерес, представен по-горе
 • Проектът отговаря на критериите за съответствие с политиките на GSK
 • Проектът включва оценка на нужди в образованието/квалификацията на медицинските специалисти
 • Проектът включва описание на целта и детайли за нейното постигане
 • Проектът включва обективни измерители за повишаване медицинската квалификация вследствие предложеното обучение

 

BG/COM/0002/16(2)a