Етични кодекси и стандарти

Етичното поведение е приоритет за ГлаксоСмитКлайн и ние сме поели ангажимента да работим почтено. Имаме стабилни политики и етични процеси, които обхващат всички наши действия, включително и начина, по който възнаграждаваме търговските си представители, как продаваме нашите лекарства и ваксини и как работим с акционерите. 

Нашите етични програми обхващат еднакви стандарти във всички бизнес поделения в различните страни. Те включват Code of Conduct, който очертава как всички служители следва да прилагат  нашите ценности и правила на поведение, и Global Code of Practice Parma & Vaccines, който е насочен към служителите и към трети лица, действащи от наше име.

Всички служители на ГлаксоСмитКлайн имат достъп до механизми за подаване на сигнали, които могат да използват, за да получат съвет и да докладват предполагаеми случаи на неспазване на нашия кодекс. При необходимост това може да стане дори анонимно.

Очакваме всички наши служители и доставчици да прилагат нашите ценности и правила на поведение. Задължителните годишни обучения гарантират, че нашите служители знаят Кодекса за поведение [Code of Conduct], и ние измерваме изпълнението не само с това, което те доставят, но и как те изпълняват задълженията си, в съответствие с нашите ценности.

За по-подробна информация относно принципите на етично поведение, които спазваме, и представянето ни през 2016 г., вижте Приложението за отговорен бизнес 2016 (Responsible Business Supplement 2016).

Anti-Bribery and Corruption (ABAC)

Ние имаме нулева толерантност към подкуп или корупция под всякаква форма. Нашата Anti-Bribery and Corruption (ABAC) програма, включва оценка на риска, стандарти и допълнително обучение за хора, работещи в региони с висок риск. От 2016 г. ние провеждаме и обучение за борба с корупцията и корупцията за трети страни, като се стремим да гарантираме, че третите страни, с които работим, имат подходящо разбиране за риска и следователно способност да го управляват. За по-подробна информация относно нашия подход към етичното поведение и нашата дейност вижте нашия Годишен доклад

Работа с трети страни

Нашите доставчици и други трети страни, включително агенции, дистрибутори и партньорски фирми (където имаме дял на собствения капитал), ни помагат да развиваме и разпространяваме лекарства, ваксини и продукти, от които пациентите и потребителите се нуждаят. Всяка година инвестираме много средства с десетки хиляди доставчици в широка гама от стоки и услуги. От съществено значение е, че укрепваме отношенията си с доставчиците, както и с трети лица, които са от решаващо значение за нашия бизнес и за работата с тези, които споделят ценностите ни и работят по отговорен и етичен начин. 

В допълнение към стандартите на GSK за трудовите права и за борба с корупцията и подкупите, очакваме третите страни да спазват също стандартите за качество, здраве и безопасност, както и за опазване на околната среда, където е приложимо. Те са изложени в изявлението за Работа с трети страни (Working with third parties).

Подробна информация може да намерите на нашата глобална страница