Етични кодекси и стандарти

Етичното поведение е приоритет за ГлаксоСмитКлайн и ние сме поели ангажимента да работим почтено. Имаме стабилни политики и етични процеси, които обхващат всички наши действия, включително и начина, по който възнаграждаваме търговските си представители, как продаваме нашите лекарства и ваксини и как работим с акционерите. 

Нашите етични програми обхващат еднакви стандарти във всички бизнес поделения в различните страни. Те включват Code of Conduct, който очертава как всички служители следва да прилагат  нашите ценности и правила на поведение, и Global Code of Practice Parma & Vaccines, който е насочен към служителите и към трети лица, действащи от наше име.

Всички служители на ГлаксоСмитКлайн имат достъп до механизми за подаване на сигнали, които могат да използват, за да получат съвет и да докладват предполагаеми случаи на неспазване на нашия кодекс. При необходимост това може да стане дори анонимно.

За по-подробна информация относно принципите на етично поведение, които спазваме, и представянето ни през 2016 г., вижте Приложението за отговорен бизнес 2016 (Responsible Business Supplement 2016).

Трети страни

Нашите доставчици и други трети страни, включително агенции, дистрибутори и партньорски фирми (където имаме дял на собствения капитал), ни помагат да развиваме и разпространяваме лекарства, ваксини и продукти, от които пациентите и потребителите се нуждаят. Всяка година инвестираме много средства с десетки хиляди доставчици в широка гама от стоки и услуги. От съществено значение е, че укрепваме отношенията си с доставчиците, както и с трети лица, които са от решаващо значение за нашия бизнес и за работата с тези, които споделят ценностите ни и работят по отговорен и етичен начин. За тази цел през 2015 г. увеличихме процента на препоръчаните доставчици, с които работим, от 70% на 84%.

В допълнение към стандартите на GSK за трудовите права и за борба с корупцията и подкупите, очакваме третите страни да спазват също стандартите за качество, здраве и безопасност, както и за опазване на околната среда, където е приложимо. Те са изложени в изявлението за Работа с трети страни (Working with third parties).

Човешки права

Ангажираме се да спазваме Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и основните трудови стандарти, установени от Международната организация на труда (МОТ). Ние също така сме подписали Глобалния договор на ООН, доброволен глобален стандарт за правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията.

Ние вярваме, че институциите носят отговорност за дефиниране и прилагане на законодателната рамка за правата на човека в съответствие с международните закони и споразумения. Бизнесът също носи отговорност. Ние имаме пряк контрол върху правата на човека в рамките на нашата дейност и се стремим да действаме отговорно във всички наши сфери на влияние които се отнасят до нашите служители, доставчици, местните общности и обществото в по-широк план.