Отговорност

В ГлаксоСмитКлайн ние правим бизнес по отговорен начин. Нашата мисия е да подобрим качеството на човешкия живот чрез предоставяне на възможност на хората да правят повече, да се чувстват по-добре, да живеят по-дълго.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

За постигането на тази мисия ние адаптираме нашия бизнес модел и следваме водена от нашите ценности стратегия, осигуряваща устойчива производителност чрез иновации и разширяване на достъпа.

Съобщаваме ключова информация относно нашия подход към отговорен бизнес заедно с нашите финансови резултати в рамките на Годишния доклад. Нашето Приложение за отговорен бизнес осигурява по-голяма конкретност и подробности относно работата ни по тези ангажименти.

Начинът, по който работим е също толкова важен за нас, колкото постигането на финансовите резултати.

Сър Андрю Уити, Главен изпълнителен директор, ГлаксоСмитКлайн

Ангажименти 

Имаме 23 далновидни ангажимента в рамките на четирите области на нашия подход за отговорен бизнес. Те имат за цел да отговорят на глобалните здравни нужди и са съобразени с нашите стратегически приоритети и ценности.

За информация относно напредъка ни във връзка с тези ангажименти във всяка от четирите области кликнете върху линка по-долу:

Здраве за всички

Как разработваме иновативни продукти и подобряваме достъпа до здравни грижи за пациенти от цял свят.

Нашето поведение

Как въплъщаваме нашите ценности в нашия бизнес, включително в начините, по които правим научни изследвания, разработваме, продаваме и разпространяваме нашите продукти.

Нашите хора 

Как създаваме една вдъхновяваща и подкрепяща работна среда, която насърчава нашите служители да развиват своите способности и да имат най-добрите постижения. 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Прочетете нашия Доклад за въздействието на PULSE от 2015 г., който обобщава въздействието на нашите доброволци в PULSE през 2015 г. върху общностите, на които са служили, върху тях самите и върху нашата компания.

Нашата планета 

Как се справяме с въздействието на нашите дейности и продукти върху околната среда за намаляване на въглеродните емисии, използването на водите и отпадъците.

Диалог със заинтересованите страни

Ние се ангажираме с широк кръг от заинтересовани страни чрез: ежедневно взаимодействие с клиентите; партньорство с институциите и пациентските организации; редовен диалог със служителите, доставчиците, партньорите и инвеститорите.

Диалогът с тези заинтересовани страни ни дава възможност да разберем как нашия бизнес може да повлияе или да бъдат повлиян от тях. Тяхната обратна връзка ни помага да идентифицираме и приоритизираме важните въпроси и да дадем отговори, които са в най-добрия интерес както на обществото, така и на нашите акционери.