Докладване на нежелана лекарствена реакция

Съобщаване на нежелани реакции

 

ГлаксоСмитКлайн проследява внимателно безопасността на всички свои лекарствени продукти. Това включва разглеждане на данните за безопасност от клинични проучвания, събиране на доклади и случаи на подозирани нежелани реакции за маркетирани продукти. Тази информация спомага за цялостния надзор на безопасността на нашите продукти.

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн. Ако сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на лекарствен продукт или ваксина на ГлаксоСмитКлайн, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт или се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34/ факс: (02) 950 56 05. Това включва и реакции, неописани в листовката за пациента, междувременно настъпила бременност, неочаквана полза или липса на ефект, както и при предозиране или неправилна употреба / грешка.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на приемания от Вас лекарствен продукт, ваксина или лекарство без рецепта.

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
тeл.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Когато съобщавате нежелана лекарствена реакция, трябва да имате предвид, че за да бъде съобщението валидно, т.е. за да се приеме, че съдържа минималната необходима информация за последваща обработка, то трябва да съдържа съобщител, с данни за контакт; пациент, обозначен с поне едно от следните данни: инициали или пол или възраст/тегло/ височина; наименование на лекарствения продукт, заподозрян за наблюдаваната НЛР и описание на нежеланата реакция. Когато съобщението се отнася за ваксина на GlaxoSmithKline, моля посочете ясно търговското име и партидния номер, обозначен върху опаковката.

ГлаксоСмитКлайн е иновативна научно-изследователска компания. Някои лекарствени продукти, които са разрешени за употреба след 2011г. или за тях все още активно се събират данни, подлежат на допълнително наблюдение по отношение на лекарствената безопасност. При тях в листовката за пациента и в информацията за медицинските специалисти има изобразен черен триъгълник, обърнат с върха надолу, както и кратко изречение, разясняващо значението на триъгълника: „Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение”. Целта на този символ е активно да насърчи медицинските специалисти и пациентите да съобщават всички подозирани нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при прилагането на лекарството.

BG/GSKIF/0001/17a